Resultat av medlemsenkät om vindkraft

Under december månad har alla medlemmar i Bråbygdens intresseförening haft möjlighet att svara på en enkät om hur man ställer sig till förslaget om en vindkraftpark. Den 4 januari öppnades alla svarskuverten under överinseende av kyrkoherde Anders Byström.

Styrelsen hade skickat ut enkäter till samtliga 225 medlemmar och 198 svar hade inkommit, vilket ger ett svarsfrekvens på 88%. Av de som svarat hade 19 ställt sig positiva till vindkraftsprojektet och 177 var negativa. 2 svarande hade valt att varken kryssa ja eller nej, utan nöjt sig med att lämna kommentarer. Det var också många av de övriga svarande som skrivit ner sina tankar kring vindkraft i Bråbygden.

Styrelsen är mycket nöjd med det stora engagemanget hos medlemmarna och tackar alla som tagit sig tid att svara på enkäten. På söndag den 8 januari har vi ett extra styrelsemöte då vi kommer diskutera hur vi ska gå vidare med enkätsvaren.